Rekrutacja

Innowacyjna Szkoła dla Dorosłych „PRZYSZŁOŚĆ”

prowadzi nabór w roku szkolnym 2022/2023 w szkole policealnej na kierunku

OPIEKUN MEDYCZNY

– nowy, atrakcyjny zawód w 1,5 roku (3 semestry)

– nauka bezpłatna bez dodatkowych opłat

– nauka w systemie hybrydowym (zajęcia w formie mieszanej: zdalnej i stacjonarnej)

– doświadczona zawodowo kadra pedagogiczna

– profesjonalnie wyposażona pracownia do nauki zawodu w pomoce dydaktyczne

– realizacja praktyk zawodowych: krajowych i zagranicznych oraz współpraca międzynarodowa

– realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

– wydajemy zaświadczenia o nauce oraz świadectwa na drukach MEN

– legitymacje dla słuchaczy uprawniające do zniżek

– udogodnienia dla obcokrajowców i osób niepełnosprawnych

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej,

które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego


Kryteria rekrutacyjne

1. Słuchaczem szkoły może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

1.1. Posiada wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum uzupełniającego lub technikum. W przypadku ukończenia szkoły za granicą dokument wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski)
1.2. Posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w wybranym zawodzie (opiekun medyczny) potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane na podstawie art. 5 ust. 6 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175)
1.3. Dokona w sposób prawidłowy zgłoszenia rekrutacyjnego oraz dostarczy w terminie wymagane dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły

2. Sposób zgłoszenia

2.1. Celem dokonania zgłoszenia rekrutacyjnego należy utworzyć konto słuchacza w portalu i uzupełnić wszystkie wymagane dane
2.2. Dostarczyć kopie wymaganych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu najpóźniej na pierwszy zjazd

3. Termin składania dokumentów

3.1. Rekrutację w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy z dniem 15 listopada 2022 r. aż do wyczerpania limitu miejsc. 

4. Ogłoszenie wyników

4.1. O wynikach rekrutacji Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje na piśmie w formie decyzji administracyjnej oraz elektronicznie poprzez portal.
4.2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od jej doręczenia 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: tel.: +48 882 165 239 e-mail : sekretariat@psm-przyszlosc.edu.pl